За follow.bg

follow.bg е услуга, в която потребителите могат да публикуват коментари, да споделят снимки и връзки към новини или друго интересно съдържание в мрежата, да играят игри, да чатят на живо и дори да предават видео на живо. Нашата социална мрежа поддържа интерактивен онлайн чат и възможността да коментирате в профилите на вашите приятели, наричани понякога „стени“, за да поддържате връзка, да споделяте информация и/или други.